Επικοινωνήστε μαζί μας 24640 24644|info@thessinergio.gr
stratoudakis
Kamaris
maliouras
ΓΕΑ
ΤΟΨΗΣ
Express ΚΤΕΟ Κοζάνης
Home>Άρθρα>Κλάδος επισκευαστών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 461/2010 ΕΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΝΕΤΑΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ άρθρο 1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: (Α) «κάθετη συμφωνία» νοείται μια συμφωνία ή εναρμονισμένη πρακτική που συνάπτονται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, καθεμία εκ των οποίων δραστηριοποιείται, για τους σκοπούς της συμφωνίας ή εναρμονισμένης πρακτικής, σε διαφορετικό επίπεδο της αλυσίδας παραγωγής ή διανομής, και που αφορούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα μέρη μπορούν να προμηθεύονται, να πωλούν ή να μεταπωλούν ορισμένα αγαθά ή υπηρεσίες? (Β) «κάθετος περιορισμός» νοείται ο περιορισμός του ανταγωνισμού σε μια κάθετη συμφωνία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 101 (1) της Συνθήκης? (Γ) «εξουσιοδοτημένος επισκευαστής»: πάροχος υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης [...]