Επικοινωνήστε μαζί μας 24640 24644|info@thessinergio.gr
stratoudakis
Kamaris
maliouras
ΓΕΑ
ΤΟΨΗΣ
Express ΚΤΕΟ Κοζάνης
Home>Κανονισμοί, Κλάδος επισκευαστών>ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 461/2010 ΕΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΝΕΤΑΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
άρθρο 1
Ορισμοί
1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
(Α) «κάθετη συμφωνία» νοείται μια συμφωνία ή εναρμονισμένη πρακτική που συνάπτονται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, καθεμία εκ των οποίων δραστηριοποιείται, για τους σκοπούς της συμφωνίας ή εναρμονισμένης πρακτικής, σε διαφορετικό επίπεδο της αλυσίδας παραγωγής ή διανομής, και που αφορούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα μέρη μπορούν να προμηθεύονται, να πωλούν ή να μεταπωλούν ορισμένα αγαθά ή υπηρεσίες?
(Β) «κάθετος περιορισμός» νοείται ο περιορισμός του ανταγωνισμού σε μια κάθετη συμφωνία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 101 (1) της Συνθήκης?
(Γ) «εξουσιοδοτημένος επισκευαστής»: πάροχος υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων οχημάτων εντός του συστήματος διανομής που έχει συσταθεί από τον προμηθευτή των αυτοκινήτων οχημάτων?
(Δ) «εξουσιοδοτημένος διανομέας» σημαίνει μια διανομέας των ανταλλακτικών για αυτοκίνητα οχήματα εντός του συστήματος διανομής που έχει συσταθεί από τον προμηθευτή των αυτοκινήτων οχημάτων?
(Ε) «ανεξάρτητος επισκευαστής» νοείται:
(Ιβ) ο πάροχος υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων οχημάτων που δεν λειτουργούν στο πλαίσιο του συστήματος διανομής που έχει συσταθεί από τον προμηθευτή των αυτοκινήτων οχημάτων για τα οποία παρέχει υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης?
(Ii) ένας εξουσιοδοτημένος επισκευαστής εντός του δικτύου διανομής ενός συγκεκριμένου προμηθευτή, στο βαθμό που παρέχει υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης για αυτοκίνητα οχήματα για τα οποία δεν είναι μέλος του συστήματος διανομής του αντίστοιχου προμηθευτή?
(Στ) «ανεξάρτητος διανομέας» νοείται:
(Ιβ) ένας διανομέας των ανταλλακτικών για αυτοκίνητα οχήματα δεν λειτουργούν στο πλαίσιο του συστήματος διανομής που έχει συσταθεί από τον προμηθευτή των αυτοκινήτων οχημάτων για τα οποία διανέμει ανταλλακτικά?
(Ii) εξουσιοδοτημένος διανομέας στο σύστημα διανομής ενός συγκεκριμένου προμηθευτή, στο βαθμό που διανέμει ανταλλακτικά για αυτοκίνητα οχήματα για τα οποία δεν είναι μέλος του συστήματος διανομής του αντίστοιχου προμηθευτή?
(Ζ) ως «όχημα με κινητήρα» νοείται ένα αυτοκινούμενο όχημα που προορίζεται για χρήση σε δημόσιους δρόμους και έχουν τρεις ή περισσότερους τροχούς?
(Η) «ανταλλακτικά»: τα εμπορεύματα που πρόκειται να εγκατασταθεί εντός ή επί ενός οχήματος με κινητήρα, έτσι ώστε να αντικαταστήσουν συστατικά μέρη του αυτοκινήτου, περιλαμβανομένων των αγαθών, όπως τα λιπαντικά που είναι απαραίτητα για τη χρήση ενός μηχανοκίνητου οχήματος, με την εξαίρεση των καυσίμων ?
(Ιβ) «σύστημα επιλεκτικής διανομής» νοείται ένα σύστημα διανομής στο οποίο ο προμηθευτής αναλαμβάνει να πωλεί τα αγαθά ή τις υπηρεσίες της σύμβασης, είτε άμεσα είτε έμμεσα, μόνο σε επιλεγμένους διανομείς με βάση καθορισμένα κριτήρια και εφόσον οι διανομείς αυτοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην πωλούν τα εν λόγω αγαθά ή υπηρεσίες σε μη εξουσιοδοτημένους διανομείς εντός του εδάφους διατηρούνται από τον προμηθευτή για να λειτουργήσει το σύστημα αυτό.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι όροι «επιχείρηση», «προμηθευτής», «κατασκευαστής» και «αγοραστής» περιλαμβάνουν τις αντίστοιχες συνδεδεμένες επιχειρήσεις τους.
«Συνδεδεμένες επιχειρήσεις» νοούνται:
(Α) οι επιχειρήσεις στις οποίες ένα συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας, άμεσα ή έμμεσα:
(Ιβ) έχει την εξουσία να ασκεί πάνω από το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου? ή
(Ii) έχει την εξουσία να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη του εποπτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου ή των οργάνων που εκπροσωπούν νόμιμα την επιχείρηση? ή
(Iii) έχει το δικαίωμα να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της επιχείρησης?
(Β) οι επιχειρήσεις οι οποίες, άμεσα ή έμμεσα, πάνω από ένα συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας, τα δικαιώματα ή τις εξουσίες που παρατίθενται στο στοιχείο (α)?
(Γ) οι επιχειρήσεις στις οποίες μια επιχείρηση που αναφέρεται στο στοιχείο (β) έχει, άμεσα ή έμμεσα, τα δικαιώματα ή τις εξουσίες που παρατίθενται στο στοιχείο (α)? EL 28.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/55
(Δ) οι επιχειρήσεις στις οποίες ένα συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας μαζί με μία ή περισσότερες από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στα σημεία (α), (β) ή (γ), ή στις οποίες δύο ή περισσότερες από τις τελευταίες αυτές επιχειρήσεις διαθέτουν από κοινού τα δικαιώματα ή τις εξουσίες που παρατίθενται στο στοιχείο (α)?
(Ε) οι επιχειρήσεις στις οποίες τα δικαιώματα ή οι εξουσίες που απαριθμούνται στο σημείο (α) κατέχονται από κοινού:
(Ιβ) μέρη της συμφωνίας ή στις αντίστοιχες συνδεδεμένες επιχειρήσεις τους που αναφέρονται στα σημεία (α) έως (δ)? ή
(Ii) ένα ή περισσότερα από τα μέρη της συμφωνίας, ή μία ή περισσότερες από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις τους που αναφέρονται στα σημεία (α) έως (δ) και ένα ή περισσότερα τρίτα μέρη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Κάθετες συμφωνίες που αφορούν την αγορά, πώληση ή μεταπώληση καινουργών αυτοκινήτων οχημάτων
άρθρο 2
Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 1400/2002
Σύμφωνα με το άρθρο 101 (3) της Συνθήκης, από την 1η Ιουνίου 2010 έως 31 Μαΐου 2013, το άρθρο 101 (1) της Συνθήκης δεν εφαρμόζεται στις κάθετες συμφωνίες που αφορούν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα μέρη μπορούν να προμηθεύονται, να πωλούν ή να μεταπωλούν νέο κινητήρα οχήματα, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις απαλλαγής βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1400/2002 που αφορούν ειδικά στις κάθετες συμφωνίες για την αγορά, πώληση ή μεταπώληση καινουργών αυτοκινήτων οχημάτων.

άρθρο 3
Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ 330/2010
Με ισχύ από την 1η Ιουνίου 2013, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ 330/2010 εφαρμόζεται στις κάθετες συμφωνίες που αφορούν την αγορά, πώληση ή μεταπώληση καινουργών αυτοκινήτων οχημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Κάθετες συμφωνίες που αφορούν τη δευτερογενή αγορά ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
άρθρο 4
Απαλλαγή
Σύμφωνα με το άρθρο 101 (3) της Συνθήκης και με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισμού το άρθρο 101 (1) της Συνθήκης δεν εφαρμόζεται στις κάθετες συμφωνίες που αφορούν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα μέρη μπορούν να προμηθεύονται, να πωλούν ή να μεταπωλούν ανταλλακτικά κινητήρα οχημάτων ή να παρέχουν υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης για αυτοκίνητα οχήματα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις απαλλαγής βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ 330/2010 και δεν περιέχουν καμία από τις ρήτρες ιδιαίτερης σοβαρότητας που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού.
Η εν λόγω απαλλαγή εφαρμόζεται στο βαθμό που οι εν λόγω συμφωνίες περιλαμβάνουν κάθετους περιορισμούς.

άρθρο 5
Περιορισμοί που αίρουν το ευεργέτημα της απαλλαγής κατά κατηγορία – περιορισμούς ιδιαίτερης σοβαρότητας
Η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 4 δεν εφαρμόζεται στις κάθετες συμφωνίες οι οποίες, άμεσα ή έμμεσα, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες που υπόκεινται στον έλεγχο των μερών, έχουν ως αντικείμενο:
(Α) τον περιορισμό των πωλήσεων ανταλλακτικών για αυτοκίνητα οχήματα από μέλη συστήματος επιλεκτικής διανομής σε ανεξάρτητους επισκευαστές οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτά τα εξαρτήματα για την επισκευή και συντήρηση του οχήματος με κινητήρα?
(Β) τον περιορισμό που συμφωνείται μεταξύ ενός προμηθευτή ανταλλακτικών, εργαλείων επισκευής ή διαγνωστικού και λοιπού εξοπλισμού και ενός κατασκευαστή αυτοκινήτων οχημάτων, την ικανότητα του προμηθευτή να πωλεί τα προϊόντα αυτά σε εξουσιοδοτημένους ή ανεξάρτητους διανομείς, σε εξουσιοδοτημένους ή ανεξάρτητους επισκευαστές ή σε τελικούς χρήστες ?
(Γ) τον περιορισμό που συμφωνείται μεταξύ ενός κατασκευαστή αυτοκινήτων οχημάτων που χρησιμοποιεί εξαρτήματα για την αρχική συναρμολόγηση αυτοκινήτων οχημάτων και του προμηθευτή των συστατικών αυτών, την ικανότητα του προμηθευτή να επιθέτει το εμπορικό του σήμα ή λογότυπο αποτελεσματικά και σε ορατό σημείο επί της συστατικά που παρέχονται ή επί των ανταλλακτικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
άρθρο 6
Μη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού
Σύμφωνα με το άρθρο 1α του κανονισμού 19/65 / ΕΟΚ, η Επιτροπή δύναται να δηλώσει ότι, όταν τα παράλληλα δίκτυα παρόμοιων κάθετων περιορισμών καλύπτουν πάνω από το 50% της σχετικής αγοράς, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις κάθετες συμφωνίες που περιέχουν συγκεκριμένους περιορισμούς που αφορούν στην εν λόγω αγορά.

άρθρο 7
Έκθεση παρακολούθησης και αξιολόγησης
Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και να συντάξει έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του στις 31 Μαΐου 2021 το αργότερο, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 101 (3) του Treaty.EN L 129/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010

άρθρο 8
Διάρκεια ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουνίου 2010.
Λήγει στις 31 του Μάη 2023.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2010.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSOEN